FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...
banner_agriculture2 banner_agriculture

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti shitës: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha.
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
2. Data e zhvillimit të ankandit: 13.06.2017.
3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
4. Objekti i Shitjes: “Apartament” me Sipërfaqe totale 52.63  ( pesëdhjet e dy , pikë gjashtëdhjet e tre) m2 me adresë pasurie : Moravë – Korçë, me numër pasurie  
252/48+1-6, Volumi 1, Faqe 245 Zona Kadastrale  nr. 2722, me Çertifikatë për Vërtetim  Pronësie 836144 lëshuar nga  ZVRPP Korçë në dt 1.08.2014
5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: “Apartament” me Sipërfaqe totale 52.63  ( pesëdhjet e dy, pikë gjashtëdhjet e tre) m2 me adresë pasurie :Moravë – Korçë
6. Vlera fillestare: 580.000 ( pesëqind e tetëdhjet mijë) lekë.

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 13.06.2017

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Dervish Hima 4, Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions