FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...
banner_agriculture2 banner_agriculture

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

NJOFTIMI I ANKANDIT 

 1. Autoriteti shitës: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha.

Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027

 1. Data e zhvillimit të ankandit: 28.06.2017.
 2. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.
 1. Objekti i Shitjes:  Truall +Ndërtesë me sipërfaqe totale 93 ( nëntëdhjet e tre ) m2, nga kjo Truall 93 (nëntëdhjet e tre ) mdhe Ndërtesë 93 ( nëntëdhjet e tre ) m2 me adresë pasurie : Mat – Klos, me Numër Pasurie 1/278, Volumi 2, Faqe 248, Zona Kadastrale 2161  Çertifikatë për Vërtetim Pronësie nr.116616, lëshuar nga Zyra e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme Mat me datë 22.09.2009  
 2. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Truall +Ndërtesë me sipërfaqe totale 93 ( nëntëdhjet e tre ) m2, nga kjo Truall 93 (nëntëdhjet e tre ) mdhe Ndërtesë 93 ( nëntëdhjet e tre ) m2 me adresë pasurie : Mat – Klos
 1. Vlera fillestare: 3.800.000 ( tremilion e tetëqind mijë) lekë.
 1. Vendi i zhvillimit te ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.
 1. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 28.06.2017 ora 11:00

 

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Dervish Hima 4, Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions