FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...
banner_agriculture2 banner_agriculture

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti shitës: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha.
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
2. Data e zhvillimit të ankandit: 25.07.2017.
3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.

4. Objekti i Shitjes:  : Apartament me sipërfaqe totale 68 (gjashtëdhjet e tetë ) m2,  
me adresë Lagjia “Çlirim”, Pall. 2, Shk.1, Ap.1,Skrapar Çorovodë me numër pasurie 4/14+1-1 ÇO-H-4, vol 4, fq 162, Zona Kadastrale 1420 me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr. 681271 lëshuar nga Zyra e Rregjistrimit  të Pasurive të Paluajtshme Skrapar të datës 24/12/2014  në pronësi të  Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit, FAF-Sh.a.

5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Apartament me sipërfaqe totale 68 (gjashtëdhjet e tetë ) m2, me adresë Lagjia “Çlirim”, Pall. 2, Shk.1, Ap.1,Skrapar

6. Vlera fillestare: 1.300.000 ( njëmilion e treqind mijë) lekë.

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 25.07.2017 ora 11:00

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
 Ftesa për ofertë;
 Formulari i njoftimit te fituesit;
 Formulari i publikimit të njoftimit të fituesit;
 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit të Ofertave.

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Dervish Hima 4, Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions