FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...
banner_agriculture2 banner_agriculture

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

FAF - Interesat më të mira mikrofinancuese!

Aplikim për Kredi

aplikim kredie

Aktivitete

 • Takimi
  Takimi
 • Konferenca
  Konferenca
 • Panairi
  Panairi "Made in Albania"
 • Mikrofinanca Shqiptare
  Mikrofinanca Shqiptare
 • Dep.Marketingut FAF
  Dep.Marketingut FAF

Mirë se erdhët!

Financimi, sidomos i bizneseve të vogla dhe të mesme, që në ekonominë e vendit tonë janë një burim i rëndësishëm i vendeve të punës, mbetet shumë i rëndësishëm. Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit “FAF” sh.a. ka zhvilluar veprimtarinë e saj dhe ka ndërmarrë hapat e duhura në drejtim të rritjes së impaktit të saj në shkallë të gjerë në financimin e bizneseve të vogla dhe SME-ve në Shqipëri. 

NJOFTIMI I ANKANDIT

1. Autoriteti shitës: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF-Sha.
Adresa: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.Numër telelefoni: 04 2226027
2. Data e zhvillimit të ankandit: 15.08.2017.
3. Lloji i Procedurës standarde të ankandit: Procedurë e Hapur.

4. Objekti i Shitjes:  : Arrë + Truall + Ndërtesë me sipërfaqe , Arrë 1000 (njëmijë) m2 + Truall 300 ( treqind) m2 + Ndërtesë 115 ( njëqind e pesëmbëdhjetë) m2 , me adresë pasurie : Gjepale – Durrës me numër pasurie 64/1, Vol. 2, fq 80, Zona Kadastrale nr.1771  me Çertifikatë për Vërtetim Pronësie Nr. 695769  lëshuar nga Zyra e Rregjistrimit  të Pasurive të Paluajtshme Durrës në datën  31.12.2012 në pronësi të  Shoqërisë së Parë Financiare të Zhvillimit, FAF-Sh.a.

5. Përshkrim i shkurtër i objektit të shitjes: Arrë + Truall + Ndërtesë me sipërfaqe , Arrë 1000 (njëmijë) m2 + Truall 300 ( treqind) m2 + Ndërtesë 115 ( njëqind e pesëmbëdhjetë) m2 , me adresë pasurie : Gjepale – Durrës

6. Vlera fillestare: 3.800.000 ( tremilion e tetëqindmijë) lekë.

7. Vendi i zhvillimit te ankandit: Rruga “Dervish Hima”, Vila Nr.4, Tiranë.

8. Afati i fundit kohor për dorëzimin e kërkesave për pjesëmarrje: 15.08.2017 ora 11:00

9. Informacion mbi dokumentet e ankandit:
Dokumentet e ankandit mund të tërhiqen pranë autoritetit shitës

Dokumentet standarde të ankandit përbëhen nga:
 Formulari i njoftimit;
 Kërkesa për pjesëmarrje;
 Formulari i ofertës;
 Ftesa për ofertë;
 Formulari i njoftimit te fituesit;
 Formulari i publikimit të njoftimit të fituesit;
 Procesverbali/et i/e Komisionit te Vlerësimit të Ofertave.

Histori Suksesi

Individe

Olmir Bleta   Huamarrës në fshatin Bitincke Devoll vazhdon biznesin e familjes bujqësore me kryefamiljar Agim Bleta; për herë të tretë huamarrës.
Olmir Bleta    

Biznese/SME

hotel tradita   Ka përfituar një kredi nga FAF në Prill 2012 për turizëm malor, ushtron aktivitetin në Bar-Restorant & Hoteleri. Tashmë një kompleks turistik në Valbonë.
Hotel Tradita    

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Dervish Hima 4, Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions