FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

 Pozicioni: Analist i Sistemeve Software

Agrokredit kërkon të punësojë “Analist i Sistemeve Software”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit të IT.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 

· Përcakton objektivat operacionale nëpërmjet studimit të funksioneve të biznesit; mbledhjes së informacioneve; vlerësimit të kërkesave të prodhimit dhe formateve

· Përmirëson sistemet nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve.

· Rekomandon kontrollet nëpërmjet identifikimit të problemeve; shkrimit të procedurave të përmirësimit.

· Përcakton kërkesat e projektit nëpërmjet identifikimit të çështjeve të projektit, fazave, dhe elementeve; nëpërmjet formimit të grupeve të projektit; nëpërmjet përcaktimit të buxhetit të projektit.

· Monitoron progresin e projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve; publikimi i raporteve të progresit; veprimeve të rekomanduara.

· Mirëmban protokollet e sistemit nëpërmjet shkrimit dhe përditësimit të procedurave.

· Siguron referencat për përdoruesit nëpërmjet shkrimit dhe mirëmbajtjes së dokumentacionit të përdoruesit; duke përfshire suportin; trajnimin e përdoruesve.

· Ruan konfidencialitetin e përdoruesit dhe mbron operacionet duke e mbajtur informacionin konfidencial.

· Përgatit raportet teknike nëpërmjet mbledhjes, analizimit, dhe përmbledhjes së informacionit dhe të tendencave.

· Mirëmban njohurite profesionale dhe teknike nëpërmjet pjesëmarrjes në seminare edukative; rishikimit të publikimeve profesionale; krijimit të rrjetit profesional; krahasimit të praktikave me vendet e tjera; pjesëmarrjes në shoqërite profesionale.

· Kontribuon në përpjekjet e grupit duke arritur rezultatet e kërkuara sipas nevojave.

· Ndjekja e implementimit të kërkesave në bashkëpunim me zhvilluesit dhe asistimi në implementim.

· Monitorimi i progresit të projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve dhe koordinimi i prioriteteve.

· Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet.

· Raportimi tek drejtuesi i ekipit në lidhje me ecurinë e implementimit dhe çështjeve të ngritura nga projektet që ka në ngarkim.

· Rekomandime për përmirësime të sistemeve software nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve etj.

 

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

· Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Informatike Ekonomike apo fusha të tjera të lidhura me të.

· Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike dhe Administrim

· 3 ose më shumë vite experiencë në proceset e biznesit dhe analizat e sistemeve me kompani, duke krijuar dhe zhvilluar produktet ose shërbimet software.

· Njohuri të mira të gjithë Ciklit të Zhvillimit Software.

· Njohuri në zhvillimin e sistemeve të informacionit, principet testuese, metodologjitë e projekteve dhe praktikat.

· Aftësi të shkëlqyera të gjuhës Angleze dhe Shqip, në lexim dhe shkrim.

· Aftësi të avancuara në ndërtimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve me grupin.

· Aftësi për të shndërruar çështjet komplekse ndaj niveleve të ndryshme të përdoruesve, në mënyrë të kuptueshme, miqësore, pozitive dhe profesionale.

· Aftësi për të identifikuar nevojat, të iniciojë, organizojë, koordinojë dhe menaxhojë projektet.

· Aftësi për realizimin e disa punëve njëkohesisht, krijimi i prioriteteve në rrjedhën e punës dhe komunikimi për menaxhimin e konflikteve.

· Aftësi shumë të mira dhe experience në paketën Microsoft Office (Excel, word, Microsoft Project, PowerPoint, etj.)

· Gatishmëri për të shkuar në vendndodhjen e klientëve në rastet kur kërkohet.

· Kuptueshmëri e produkteve, shërbimeve dhe suportim i proceseve dhe teknologjive të biznesit.

· I gatshëm të punojë përtej orëve standarde nëse nevojitet, për të përmbushur afatet.

 

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plote duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në tek adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions