FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...


”Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF”sh.a., kërkon të punësojë: 

Përgjegjës pranë Degës së Shoqërisë FAF sh.a., Tirana 3
               
  Detyrat e përgjithshme
• Të menaxhojë procesin e kredidhënies lokale.
• Të identifikojë nevojat për shërbime bankare me fokus kredinë në zonat rurale e malore të rrethit
• Të promovojë  produktet e  FAF, sh.a.  tek klientet  potencialë.
• Të vlerësoje për secilin klient nëse duhet hapur procedura e kredidhënies.
• Të analizojë në vend biznesin e klientit,
• Të pergatisë inventarin  dhe klasifikimin e huasë

    Kualifikimi dhe eksperienca
• Të ketë përfunduar studimet e larta në fushën e Ekonomisë.
• Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit.
• Të ketë eksperiencë bankare ose/dhe në institucione të mikrofinancës të paktën 2 vjet.
• Njohja e  gjuhës angleze përbën avantazh.
• Të ketë aftësi të mira të komunikimit dhe të punës në grup.
• Kualifikimet dhe trainimet në fushën e kredidhënies përbejnë avantazh.
• Eksperienca e punës drejtpërdrejt në kredidhënie  përbën avantazh.

Personat e interesuar duhet të sjellin në adresën tonë Rr.“Dervish Hima”, nr.4, Tiranë, brenda datës 12/12/2016  dokumentacionin e poshtëcituar:
1. Kërkesë për t’u punësuar pranë  Shoqërisë Financiare të Zhvillimit – FAF sh.a.
2. CV dhe dokumenta të tjera mbështetese mbi kualifikimin profesional
3. Diplomën  dhe Listën e notave ( të noterizuara)
4. Dokument identiteti.
5. Dokumentin që vërteton punën e kryer më parë (librezë pune, vërtetim nga punëdhenësi)
6. Dëshmi penaliteti, Vërtetim Gjykate, Vërtetim nga Prokuroria
7. Raport Mjeko-Ligjor
8. Letër reference

Vetëm aplikantët e zgjedhur për intervistë do të njoftohen                        
                                                                                                               

 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions