FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Njoftim për vend të lirë pune

 

 ”Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit - FAF”sh.a., kërkon të punësojë:

  Oficer Kredie pranë Degës  së Shoqërisë FAF sh.a., Përmet

                             

                        Detyrat e përgjithshme

·         Të menaxhojë procesin e kredidhënies lokale

·         Të identifikojë nevojat për shërbime bankare me fokus kredinë në zonat rurale e   malore të rrethit

·         Të promovojë  produktet e  FAF, sh.a.  tek klientet  potencialë

·         Të vlerësoje për secilin klient nëse duhet hapur procedura e kredidhënies

·         Të analizojë në vend biznesin e klientit

·         Të përgatisë inventarin  dhe klasifikimin e huasë

 

                                                Kualifikimi dhe eksperienca

·         Të ketë perfunduar studimet e larta në në nivelin Bachelor, Master përbën avantazh

·         Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit

·         Të ketë aftësi të mira shitjeje, komunikimi dhe të punës në grup

·         Njohja e  gjuhës angleze përbën avantazh

·         Kualifikimet dhe trainimet në fushën e kredidhënies përbëjnë avantazh

·         Eksperienca e punës drejtperdrejt në institucionet  kredidhënëse   përbën avantazh

 

Personat e interesuar duhet të sjellin në adresën tonë Rr.“Elbasanit”, Nr.178/1 Sauk , Tiranë, brenda datës 15/04/2019  dokumentacionin e poshtëcituar:

1.   Kërkesë për t’u punësuar pranë  Shoqërisë Financiare të Zhvillimit – FAF sh.a.

  1. CV dhe dokumenta të tjera mbështetese mbi kualifikimin profesional
  2. Diplomën  dhe Listën e notave ( të noterizuara)
  3. Dokument identiteti.
  4. Dokumentin që vërteton punën e kryer më parë (librezë pune, vërtetim nga punëdhenësi)
  5. Dëshmi penaliteti, Vërtetim Gjykate, Vërtetim nga Prokuroria
  6. Raport Mjeko-Ligjor
  7. Letër reference

Vetëm aplikantët e zgjedhur për intervistë do të njoftohen                        

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions