FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

          Njoftim për vend të lirë pune

 

 “Shoqëria Agrokredit”sh.a., kërkon të punësojë:

Oficer Kredie pranë  Agrokredit sh.a. në të gjitha degët e saj

                                         

                                                           Detyrat e përgjithshme

·         Të menaxhojë procesin e kredidhënies lokale

·         Të identifikojë nevojat për shërbime bankare me fokus kredinë në zonat rurale e   malore të rrethit

·         Të promovojë  produktet e  Agrokredit, sh.a.  tek klientet  potencialë

·         Të vlerësoje për secilin klient nëse duhet hapur procedura e kredidhënies

·         Të analizojë në vend biznesin e klientit

 

·         Miratimin e kredive brenda kufijve të caktuar dhe dërgimin e kërkesave  tek menaxhmenti për miratim.

·         Njohje me aplikantët për të marrë informacion lidhur me  kërkesat e kredisë dhe për t'iu përgjigjur pyetjeve rreth procesit.

·         Analizë e gjendjes financiare të aplikantëve, kreditë dhe vlerësimet e pronave për të përcaktuar mundësinë e dhënies së kredive.

·         Prezantimi i llojeve te ndryshme të kredive dhe opsioneve të kreditit që janë në dispozicion, si dhe kushtet e këtyre shërbimeve.

·         Vigjilent ndaj llojeve të reja të kredive, shërbimeve dhe produkteve të tjera financiare për të përmbushur më mirë nevojat e klientëve.

·         Dorëzim i aplikimit për kredi tek analistët e kredive për verifikim dhe rekomandim.

·         Negocimi i aranzhimeve të pagesave me klientët të cilët kanë kredi me vonesë.

·         Promovim i shërbimeve financiare që mund të plotësojnë nevojat e klientëve.

·         Analize e tregjeve te mundshme të kredisë dhe zhvillim i nje rrjeti referuese për të gjetur prospektet për kredi.

·         Përgatitja e raporteve për t'i dërguar klientëve ne dite vonese dhe për ta përcjellur drejt aksionit te Collection.

·         Organizim për mirëmbajtjen dhe likuidim

·         in e pronave/kolateraleve.

·         Pergatitja e kërkesava drejtë gjykates për transferimin e titujve.

 

 

 

                                                Kualifikimi dhe eksperienca

 

·         Të ketë minimalisht diplomë të nivelit bachelor

·         Të ketë njohuri të mira në përdorimin e programeve bazë të kompjuterit

·         Të ketë aftësi të mira shitjeje, komunikimi dhe të punës në grup

·         Njohja e  gjuhës angleze përbën avantazh

·         Kualifikimet dhe trainimet në fushën e kredidhënies përbëjnë avantazh

·         Eksperienca e punës drejtperdrejt në institucionet  kredidhënëse   përbën avantazh

 

 

Personat e interesuar duhet të sjellin në adresën tonë Rr.“Elabasanit”, nr.178/1 Sauk, Tiranë, brenda datës 31/05/2019  dokumentacionin e poshtëcituar:

 

 

1.   Kërkesë për t’u punësuar pranë Agrokredit sh.a.

  1. CV dhe dokumenta të tjera mbështetese mbi kualifikimin profesional

 

 

 

 

 

Vetëm aplikantët e zgjedhur për intervistë do të njoftohen                 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions