Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF Sh.a është Subjekt Financiar Jobankë që jep kredi direkt Individëve dhe Ndërmarrjeve të Vogla dhe të Mesme (SME) në zonat gjysëm urbane dhe urbane të Shqipërisë, rurale dhe të disfavorshme, të cilat në shumicën e rasteve janë të paarritshme prej bankave.

Produktet:

- Kredi individuale

- Kredi për Biznese të Vogla dhe të Mesme (SME)

- Financime Murabaha (Individuale & SME)


Fushat e kreditimit:
- Kredi për bujqësi dhe mikro-ferma bujqësore
- Kredi për agro-industri
- Kredi për agroturizëm dhe turizëm familjar
- Kredi për blegtori
- Kredi jo bujqësore për zonat malore, rurale, urbane etj.

Kredi individuale & Kredi për Biznese të Vogla dhe të Mesme (SME)

 

FAF sh.a

 

Individuale

SME

 

Mikrokredi Individuale & SME

Shuma

50 mije - 200 mije

 Mbi 200 mije - 5 miljon

 

Monedha

Lekë

Lekë

 

Afati

deri në 36 Muaj

Mjete xhiro

deri në 36 Muaj

 

Makineri paisje, Teknologji prodhimi

deri në 60 Muaj

 

Bujqësi, blegtori & Të tjera

deri në 84 Muaj

 

Ndërtime që lidhen me prodhimin

 

Interesi i kredise (me bazë vjetore)

Me pasuri të luajtëshme

20.0%

Me pasuri të paluajtëshme

deri në 60 Muaj

17.5%

 

Me pasuri të paluajtëshme

60 - 84 Muaj

19.0%

 

Barrë Siguruese (makinë)

18.0%

 

Me pasuri të paluajtëshme

17.5%

 
 

Garancia

Pasuri të luajtëshme / Pasuri të paluajtëshme / Cash Collateral

Pasuri të paluajtëshme / Cash Collateral

 
 

Mbulimi i kredise

Pasuri të luajtëshme

1 me 2

Pasuri të paluajtëshme

1 me 1.5

 

Pasuri të paluajtëshme

1 me 1.5

 

Cash Collateral

1 me 1

Cash Collateral

1 me 1

 

Sigurimi i Jetës

Po

Po

 

Sigurimi i Kolateralit

Jo

Mbi 1 miljon

Po

 

Komisioni i Aplikimit

1000 lekë

Mbi 200 mijë - 1 miljon

1500 Lekë

 

Mbi 1 miljon - 2 miljon

2500 Lekë

 

Mbi 2 miljon - 5 miljon

5000 Lekë

 
 

Kuota e lirimit pjesor të hipotekës

1% e tepricës së huasë

1% e tepricës së huasë

 

Kuota për zëvendësimin e debitorit / hipotekës

0.5% e tepricës së huasë

0.5% e tepricës së huasë

 

Kuota e pagimit parakohe

0%

 

Disbursimi i Shumës së kredisë

Klientit

 

Financime Murabaha (Individuale & SME)

 

 

 

FAF sh.a

 

Murabaha (Individuale)

Murabaha (SME)

 

Financime Murabaha (Individuale & SME)

Shuma

60 mije - 500 mije

 Mbi 500 mije - 3 miljon

 

Monedha

Lekë

Lekë

 

Afati

Me pasuri të luajtëshme
(Pajisje shtepiake, Makine)

deri në 48 Muaj

Mjete xhiro

deri në 36 Muaj

 

Makineri paisje, Teknologji prodhimi, Bujqësi, blegtori, Ndërtime që lidhen me prodhimin & Të tjera

deri në 60 Muaj

 

Me pasuri të paluajtëshme/
Cash Collateral

 
 

Norma e Fitimit (me bazë vjetore)

Pajisje / Orendi Shtëpiake

19.0%

Me pasuri të paluajtëshme

16.5%

 
 

Barrë Siguruese (makinë)

18.0%

 

Me pasuri të paluajtëshme / Cash collateral

16.5%

 

Garancia

Pasuri të luajtëshme / Pasuri të paluajtëshme / Cash Collateral

Pasuri të paluajtëshme / Cash Collateral

 
 

Mbulimi i financimit

Pasuri të luajtëshme

1 me 2

Pasuri të paluajtëshme

1 me 1.5

 

Pasuri të paluajtëshme

1 me 1.5

 

Cash Collateral

1 me 1

Cash Collateral

1 me 1

 

Sigurimi i Jetës

Po

Po

 

Sigurimi i Kolateralit

Jo

Mbi 1 miljon

Po

 

Komisioni i Aplikimit

1000 lekë

Mbi 500 mijë - 3 miljon

1500 Lekë

 
 
 
 

Kuota e lirimit pjesor të hipotekës

1% e tepricës së financimit

1% e tepricës së financimit

 

Kuota për zëvendësimin e debitorit / hipotekës

0.5% e tepricës së financimit

0.5% e tepricës së financimit

 

Kuota e pagimit parakohe

0%

 

Disbursimi i Shumës së financimit

Furnitorit të klientit

 

 

 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga e Elbasanit, Nr 178/1, Sauk, Tiranë, Shqipëri

E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

© 2018 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF Sha