FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Aktualisht FAF sha ofron kredi për biznese të vogla dhe të mesme në zonat rurale, e malore të vendit. Produkti bazë i këtij institucioni është kredia, e cila për arsye të adminstrimit dhe përmbushjes së misionit është ndarë në dy nënprodukte. Ndarja e tyre ështe bere mbi bazen e shumes se kredise per nje kredimarres dhe konkretisht në kredi individuale dhe SME:

Kredi Individuale ne shuma nga 50,000 deri ne 200,000 leke per nje kredimarres.

Menyra e shlyerjes se kesteve eshte mujore, tremujore ose gjashte mujore, duke u vleresuar rast pas rasti.

Kriteret për të marrë kredi Individuale :

Kredi Individuale mund të përfitojnë të gjithë subjektet fizikë dhe juridikë të cilët ushtrojnë aktivitet biznesi dhe kanë nevojë për financime për biznese të vogla dhe zgjerimin e bizneseve ekzistuese. Subjektet që kërkojnë kredi individuale duhet të plotësojnë disa kritere në përputhje me politikat vjetore të kreditit dhe rrezikut. Për këto kredi si garanci për kthimin huasë kryesisht vendosen pasuri të luajtëshme. 

Dokumentacioni që kërkohet për kreditë Individuale :

Kredi Individuale

Dokumentet baze për një kredi Individuale janë:

1. Formular aplikimi

2. Pagesa e komisionit te aplikimit

3. Vertetim nga organet tatimore qe nuk ka detyrime

4. Kerkese me nje argumentim per shlyerjen e kredise

5. Vertetim te pasurise se luajteshme (automjete , makineri e paisje e tj)

6. Certifikate familjare

7. Fotokopje te dokumentit te identifikimit

 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions