Aktualisht FAF sha ofron kredi për biznese të vogla dhe të mesme në zonat rurale, e malore të vendit. Produkti bazë i këtij institucioni është kredia, e cila për arsye të adminstrimit dhe përmbushjes së misionit është ndarë në dy nënprodukte. Ndarja e tyre ështe bere mbi bazen e shumes se kredise per nje kredimarres dhe konkretisht në kredi Mikro dhe SME:

Kredi Mikro ne shuma nga 50,000 deri ne 200,000 leke per nje kredimarres.

Menyra e shlyerjes se kesteve eshte mujore, tremujore ose gjashte mujore, duke u vleresuar rast pas rasti.

Kriteret për të marrë kredi Mikro  :

Kredi Mikro mund të përfitojnë të gjithë subjektet fizikë dhe juridikë të cilët ushtrojnë aktivitet biznesi dhe kanë nevojë për financime për biznese të vogla dhe zgjerimin e bizneseve ekzistuese. Subjektet që kërkojnë kredi Mikro duhet të plotësojnë disa kritere në përputhje me politikat vjetore të kreditit dhe rrezikut. Për këto kredi si garanci për kthimin huasë kryesisht vendosen pasuri të luajtëshme. 

Dokumentacioni që kërkohet për kreditë Mikro :

Kredi Mikro

Dokumentet baze për një kredi Mikro janë:

1. Formular aplikimi

2. Pagesa e komisionit te aplikimit

3. Vertetim nga organet tatimore qe nuk ka detyrime

4. Kerkese me nje argumentim per shlyerjen e kredise

5. Vertetim te pasurise se luajteshme (automjete , makineri e paisje e tj)

6. Certifikate familjare

7. Fotokopje te dokumentit te identifikimit

 

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga e Elbasanit, Nr 178/1, Sauk, Tiranë, Shqipëri

E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

© 2018 Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit FAF Sha