FAF
Interesat më të mira mikrofinancuese!
FAF
Sllogan ketu jo shume i gjate...

Agrokredit kërkon kandidatë për Oficer Kredie

Agrokredit është institucion financiar i liçensuar nga Banka e Shqipërisë që financon nevojat dhe aktivitetin ekonomik të indivive, familjeve dhe sipërmarrjeve në zonat rurale dhe suburbane.

Agrokredit krediton fermerë, blegtorë, operatorë turistik SME dhe agroturizëm, procesim të produkteve buqësore e blegtorale, blerje mekanike apo linja prodhimi, mjete transporti, objekte ndërtimore etj.

Agrokredit ka një përvojë 20 vjecare në kredidhënie dhe është i shtrirë në gjithë territorin e vendit me 30 degë.

 

Emërtimi i vendit të punës:Oficer Kredie

Kriteret për këtë pozicion

 

·         ketë diplomë universitare të paktën Bachelor.

·         Preferohen degët Ekonomi dhe Agronomi.

·         Të ketë aftësi shumë të mira komunikuese dhe pune në grup.

·         Të ketë aftësi shumë të mira negociuese, shitje si dhe të jetë person proaktiv.

·         Të ketë aftësi të mira drejtuese.

·         Të jetë i fokusuar në arritjen e objektivave.

·         Të jetë i gatshëm të punojë nën presion, me orare të zgjatura dhe jashtë zyrës.

·         Të marre përgjegjesi mbi vete.

·         Të zotërojë shumë mirë paketën Microsoft.

·         Preferohen persona me përvojë në sistemin bankar dhe financiar.

 

 

Agrokredit mundëson trajnime për kandidatët që përzgjidhen dhe garanton sistem shpërblimi, motivimi e karriere bazuar në drejtësi, performancë, përgjegjshmëri dhe transparencë.

Nëse jeni të interesuar, jeni t
ë lutur të na dërgoni CV tuaj se bashku me fotografinë në adresën;

This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.">rekrutime@agrokredit.al

Afati derinëdt.30.09.2019.

Ju lutemi specifikoni qartë qytetin për të cilin po aplikoni.

 

 

Tirane, 03.09.2019 

 

NJOFTIM  

 

FTESË PËR NEGOCIATA 

 

 

 

 

Agrokredit sh.a njofton se në datën 10.09.2019, ora 14.00 do të zhvillojë procedurën e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a”. 

 

Të gjithë të interesuarit (Organe të masmedias/agjenci të specializuara) janë të ftuar të marrin pjesë në këtë procedurë e prokurimi.  

 

Bashkelidhur Ftesa per Negociata per proceduren e prokurimit me objekt: “Fushata e integruar e marketingut per promovimin mediatik të shoqerise Agrokredit sh.a” 

 

 

Klikoni ketu per dokumentin   FTESE PER NEGOCIATA

 

 

Pozicioni: Analist/e i Sistemeve Financiare

Agrokredit kërkon të punësojë për pozicionin “Analist i Sistemeve Financiare”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit të Njësise së IT.

 

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

· Identifikimi i kërkesave të klientit/palët e përfshira, kryerja e analizës, dokumentimi i rezultateve dhe e kërkesave me sistemet ERP.

· Konceptimi i zgjidhjes dhe përshtatja me konceptet e sistemeve software, me njohuri të thella analitike në profilin financiar.

· Ndjekja e implementimit të kërkesave në bashkëpunim me zhvilluesit dhe asistimi në implementim.

· Monitorimi i progresit të projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve dhe koordinimi i prioriteteve.

· Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet.

· Përgatitja e Manualeve të Përdorimit për modulet financiare për klientë të veçantë.

· Aplikimi në Kontrollin dhe Menaxhimin duke adresuar nevojat e klientëve në ERP.

· Aplikimin e Kontabilitetit Privat/Publik/Bankar.

· Raportimi tek drejtuesi i ekipit në lidhje me ecurinë e implementimit dhe çështjeve të ngritura nga projektet që ka në ngarkim.

· Rekomandime për përmirësime të sistemeve software nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve etj.

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

· E preferueshme të ketë përfunduar studimet në degët Financë/ Informatike Ekonomike/ Sisteme Informacioni.

· Të ketë njohuri të sistemeve ERP.

· Të ketë minimumi 3 vite eksperiencë pune në pozicione të ngjashme.

· Të ketë aftësi të mira analitike, prezantuese dhe dokumentim.

· Të ketë aftësi për të punuar në një ambjent bashkëpunues.

· Të ketë njohuri shumë të mira të gjuhes Angleze, në lexim dhe shkrim.

· Të ketë njohuri shumë të mira të standardeve kombëtare të kontabilitetit.

 

 

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plotë duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në

 Pozicioni: Analist i Sistemeve Software

Agrokredit kërkon të punësojë “Analist i Sistemeve Software”, i/e cili/a do të jetë pjesë e ekipit të IT.

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 

· Përcakton objektivat operacionale nëpërmjet studimit të funksioneve të biznesit; mbledhjes së informacioneve; vlerësimit të kërkesave të prodhimit dhe formateve

· Përmirëson sistemet nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve.

· Rekomandon kontrollet nëpërmjet identifikimit të problemeve; shkrimit të procedurave të përmirësimit.

· Përcakton kërkesat e projektit nëpërmjet identifikimit të çështjeve të projektit, fazave, dhe elementeve; nëpërmjet formimit të grupeve të projektit; nëpërmjet përcaktimit të buxhetit të projektit.

· Monitoron progresin e projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve; publikimi i raporteve të progresit; veprimeve të rekomanduara.

· Mirëmban protokollet e sistemit nëpërmjet shkrimit dhe përditësimit të procedurave.

· Siguron referencat për përdoruesit nëpërmjet shkrimit dhe mirëmbajtjes së dokumentacionit të përdoruesit; duke përfshire suportin; trajnimin e përdoruesve.

· Ruan konfidencialitetin e përdoruesit dhe mbron operacionet duke e mbajtur informacionin konfidencial.

· Përgatit raportet teknike nëpërmjet mbledhjes, analizimit, dhe përmbledhjes së informacionit dhe të tendencave.

· Mirëmban njohurite profesionale dhe teknike nëpërmjet pjesëmarrjes në seminare edukative; rishikimit të publikimeve profesionale; krijimit të rrjetit profesional; krahasimit të praktikave me vendet e tjera; pjesëmarrjes në shoqërite profesionale.

· Kontribuon në përpjekjet e grupit duke arritur rezultatet e kërkuara sipas nevojave.

· Ndjekja e implementimit të kërkesave në bashkëpunim me zhvilluesit dhe asistimi në implementim.

· Monitorimi i progresit të projektit nëpërmjet gjurmimit të aktivitetit; zgjidhja e problemeve dhe koordinimi i prioriteteve.

· Kryerja e takimeve dhe prezantimeve për të ndarë idetë dhe gjetjet.

· Raportimi tek drejtuesi i ekipit në lidhje me ecurinë e implementimit dhe çështjeve të ngritura nga projektet që ka në ngarkim.

· Rekomandime për përmirësime të sistemeve software nëpërmjet studimit të praktikave ekzistuese; dizenjimit të modifikimeve etj.

 

 

Kualifikimet dhe kërkesat:

· Diplomë Bachelor në Shkenca Kompjuterike, Informatike Ekonomike apo fusha të tjera të lidhura me të.

· Diplomë Master në Shkenca Kompjuterike dhe Administrim

· 3 ose më shumë vite experiencë në proceset e biznesit dhe analizat e sistemeve me kompani, duke krijuar dhe zhvilluar produktet ose shërbimet software.

· Njohuri të mira të gjithë Ciklit të Zhvillimit Software.

· Njohuri në zhvillimin e sistemeve të informacionit, principet testuese, metodologjitë e projekteve dhe praktikat.

· Aftësi të shkëlqyera të gjuhës Angleze dhe Shqip, në lexim dhe shkrim.

· Aftësi të avancuara në ndërtimin e marrëdhënieve dhe bashkëpunimeve me grupin.

· Aftësi për të shndërruar çështjet komplekse ndaj niveleve të ndryshme të përdoruesve, në mënyrë të kuptueshme, miqësore, pozitive dhe profesionale.

· Aftësi për të identifikuar nevojat, të iniciojë, organizojë, koordinojë dhe menaxhojë projektet.

· Aftësi për realizimin e disa punëve njëkohesisht, krijimi i prioriteteve në rrjedhën e punës dhe komunikimi për menaxhimin e konflikteve.

· Aftësi shumë të mira dhe experience në paketën Microsoft Office (Excel, word, Microsoft Project, PowerPoint, etj.)

· Gatishmëri për të shkuar në vendndodhjen e klientëve në rastet kur kërkohet.

· Kuptueshmëri e produkteve, shërbimeve dhe suportim i proceseve dhe teknologjive të biznesit.

· I gatshëm të punojë përtej orëve standarde nëse nevojitet, për të përmbushur afatet.

 

Ju lutemi dërgoni aplikimin tuaj të plote duke përfshirë një letër motivimi dhe cv-në tek adresa: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kontakt

Adresa: Shoqëria e Parë Financiare e Zhvillimit, Rruga Elbasanit 178/1 , Sauk , Tiranë, Shqipëri
E-Mailinfo@faf.al
Tel/Fax: +355 4 2 223937

 Credits ADV Digital Solutions